معنی کلمه مقاسطة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مقاسطة. [ م ُ س َ طَ ] (ع مص ) جور کردن با یکدیگر. (تاج المصادر بیهقی نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ سازمان ورق 198). و رجوع به قاسط شود.