معنی کلمه غزوه ٔ جیش الامر. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غزوه ٔ جیش الامراء. [ غ َزْ وَ ی ِ ج َ شِل ْ اُ م َ ] (اِخ ) یا غزوه ٔ مُؤتَة. صاحب امتاع الاسماع این جنگ را غزوه شمرده ولی ابن سعد در طبقات آن راسریه دانسته است . رجوع به جیش الامراء و مؤتة شود.