معنی کلمه اخ تفو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اخ تفو. [ اَ ت ُ ] (اِ مرکب ) اخ تف را گویند که آب دهن را جمع کردن و انداختن باشد. (برهان ). و افاده ٔ کراهیت و نفرت کند : چون بباید طمع برید از دوست چون توقع نماید از دشمن حق یاری چنین گذاشته اند اخ تفو بر زمانه ٔ ریمن . حکیم نزاری .