معنی کلمه قباعث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قباعث . [ ق َ ع ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ قبعثری . رجوع به قبعثری شود.