معنی کلمه آلفتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آلفتن . [ ل ُ ت َ ] (مص ) آشفتن . مشوش کردن . پریشان ساختن .