معنی کلمه مفیقة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مفیقة. [ م ُ ق َ ] (ع ص ) رجوع به مفیق (معنی آخر) شود.