معنی کلمه طسوق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طسوق . [ طُ ] (ع اِ) ج ِ طَسق . رجوع به طسق شود.