معنی کلمه فراواز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فراواز. [ ف َ ] (اِخ )نام دو رود است از رودهای بخارا که یکی را فراواز علیا گویند و دیگری را فراواز سفلی و نام دیگر فراوازسفلی کام دیمو است . (از تاریخ بخارای نرشخی ص 39).