معنی کلمه ذولحیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذولحیة.[ ل ِح ْ ی َ ] (اِخ ) نام دو مرد است . (منتهی الارب ).