معنی کلمه رباط علیاباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رباط علیاباد. [رُ طِ ع َ ] (اِخ ) نام رباطی بوده در سبزوار. بهمنیار در تعلیقات تاریخ بیهق گوید: رباطی بدین نام اکنون در سبزوار نیست ولی مؤلف در چند جا از این رباط نام برده و از نوشته ٔ او چنین برمی آید که در نزدیکی ده افرنگ قرار داشته است . (تاریخ بیهق ص 335 تعلیقات ).