معنی کلمه پرستشگاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرستشگاه . [ پ َ رَت ِ ] (اِ مرکب ) معبد. صومعه . عبادت جای . عبادت گاه .