معنی کلمه احمق کده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احمق کده . [ اَم َ ک َ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) جای احمقان : زرّ سرخ است و سیه تاب آمده از برای رشک این احمق کده . مولوی .