معنی کلمه احمدیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احمدیه . [اَ م َ دی ی َ ] (اِخ ) شهری است که بسال 619 هَ . ق . محمودبن محمد حمیری در ساحل دریا نزدیک بخرابه ٔ مرباط بنا کرد و این در عوض شهر مرباط و ظفار حضرموت بودکه محمود گاه استیلاء خویش ویران ساخته بود. و بمرباط چشمه ای گوارا بود که مجرای آن را به احمدیه بگردانید و گرد آن حصاری برآورد. (ضمیمه ٔ معجم البلدان ).