معنی کلمه تاور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تاور. (اِخ ) تور، نام قوم قدیمی است در جوار شبه جزیره ٔ قریم (کریمه ) که منسوب به تورید است . (از قاموس الاعلام ترکی ). قومی به همسایگی سکاها که درقریم امروز مسکن داشتند. رجوع به ایران باستان ج 1 ص 598، 599، 602 («تاورها») و رجوع به تاوریذه شود.