معنی کلمه احمدپور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احمدپور. [ اَ م َ ] (اِخ ) شهری است که سابقاً جزو هند انگلیس و اکنون متعلق به هندوستان است و در 11 میلی جفرنوت بسمت جنوب غربی واقع است .