معنی کلمه ساورز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ساورز. [ ] (اِخ ) (کوه ...) میانه ٔ طسوج ناحیه ٔ چرام کوه کیلویه و دیلگان ناحیه ٔ بویراحمدکوه کیلویه است . (فارسنامه ٔ ناصری گفتار 2 ص 337).