معنی کلمه ذوکریب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوکریب . [ ک ُ رَ ] (اِخ ) نام جایگاهی است .