معنی کلمه تاودار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تاودار. (نف مرکب ) تابدار. رجوع به تابدار شود.