معنی کلمه احمدبیگلو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احمدبیگلو. [ اَ م َ ب َ ] (اِخ ) موضعی است بجنوب قارص .