معنی کلمه ذوکرب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوکرب . [ ک َ رَ ] (اِخ ) نام ملکی از ملوک حمیر. (نخبة الدهر دمشقی ص 222).