معنی کلمه احمدبک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احمدبک . [ اَ م َ ب َ ] (اِخ ) رجوع به احمدبیک و دوقه کین زاده شود.