معنی کلمه لاپپلینیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاپپلینیر. [ پ ُ پ ِ یِر ] (اِخ ) الکساندر ژِزف دو. نام فرمیه ژنرال و یکی ازحمات ادبیات و صنایع. مولد پاریس (1692-1762 م .).