معنی کلمه ظفرجوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظفرجوی . [ ظَ ف َ ] (نف مرکب ) طلبنده و جوینده ٔ ظفر و پیروزی : بر شخص ظفرجوی فتد لرزه ٔ مفلوج بر لفظ سخنگوی زند لکنت تمتام . مسعودسعد.