معنی کلمه خانم رئیس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خانم رئیس . [ ن ُ رَ ] (اِ مرکب ) سرپرست فاحشه خانه . رئیس فاحشه خانه . رئیس جنده خانه .