معنی کلمه احمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) همدانی . رجوع به احمدبن حسین بن یحیی بن سعید... بدیعالزمان و روضات ص 66 شود.