معنی کلمه گرم آب پائین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرم آب پائین . [ گ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خاروطوران بخش بیارجمند شهرستان شاهرود، واقع در 19000گزی جنوب خاوری بیار و 91000گزی جنوب شوسه ٔ شاهرود به سبزوار. دشت و شن زار و هوای آن معتدل و خشک است . دارای 170 تن سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن تنباکو و غلات و لبنیات و بادام . شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه آن مالرو. سنگسری و کرد قوچانی زمستان جهت تعلیف احشام خود حدود این ده می آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).