معنی کلمه ذوقیام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوقیام . (اِخ ) نام قلعه ای به یمن . (نخبة الدهر دمشقی ص 217).