معنی کلمه جبغونی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جبغونی . [ ] (اِخ ) جبغویی . رجوع به جبغویی شود.