معنی کلمه غزنیچی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غزنیچی . [ غ َ ] (ص نسبی ) رجوع به غزنیجی شود.