معنی کلمه طساسیج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طساسیج . [ طَ ] (ع اِ) ج ِ طسوج .