معنی کلمه طساسة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طساسة. [ طِ س َ ] (ع اِمص ) تشتگری . (منتهی الارب ) (آنندراج ). طشت سازی . رجوع به طس شود.