معنی کلمه ثانیاً در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثانیاً. [ یَن ْ ] (ع ق ) دوم بار.

باز.

دیگر.

بار دیگر. ددیگر.

دوباره .

سپس .