معنی کلمه چرم خام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چرم خام . [ چ َ م ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از روده ٔ خام که چله ٔ کمان از آن سازند. (آنندراج ). روده ای که از آن زه کمان سازند. (ناظم الاطباء).