معنی کلمه رباط ابوالعباس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رباط ابوالعباس . [ رُ طِ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) نام رباط و (کاروانسرایی ) میان دهستان و قراوه گرگان واقع در 9 فرسنگی دهستان . رجوع به ترجمه ٔ مازندران و استرآباد رابینو ص 127 شود.