معنی کلمه آلبالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آلبالی . (اِ) آلبالو.