معنی کلمه ظفرةالنسر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظفرةالنسر. [ ظُرَ تُن ْ ن َ ] (ع اِ مرکب ) قاطانیقی است به معنی کف العقاب . و قاطانیقی لغتی است یونانی و برگ نبات او مانند مورد و زیتون و ثمرش سوراخ دار و شبیه به سیب کوچکی و تخمش مانند نخود و برگ مثل کرسنه و گویند در تعشق مؤثر است هر گاه به اسم شخص و مادر آن شخص داده شود و تعلیق او را مانع عشق دانسته اند. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ذیل ماده ٔ قاطانیقی ). قاطانیقی است به معنی کف العقاب . (مخزن الادویه ).