معنی کلمه ذات العراقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات العراقی . [ تُل ْ ع ِ قی ی ] (ع اِ مرکب ) داهیة. آفت . بلا و سختی .