معنی کلمه گرم و تر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرم و تر. [ گ َ م ُ ت َ ] (ترکیب عطفی ، ص مرکب ) چیزی را که در وی مایه ٔ هوائی بیشتر باشد گویند گرم و تر است . (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).