معنی کلمه ذوقرنین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوقرنین . [ ق َ ن َ ] (اِخ ) رجوع به ذوالقرنین شود.