معنی کلمه ذوقرظ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوقرظ. [ ق َ ](اِخ ) موضعی است به یمن و بعضی ذوقُرَیظ گفته اند.