معنی کلمه خانکشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خانکشی . (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان حومه ٔ بخش زرند شهرستان ساوه ، واقع در27 هزارگزی خاور زرند و 8 هزارگزی راه عمومی . سکنه ٔآن 44 تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).