معنی کلمه احمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) غضائری . رجوع به احمدبن حسین بن عبیداﷲ و رجوع بروضات الجنات ص 13 شود.