معنی کلمه هرش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هرش . [ هََ ] (ع مص ) سخت گردیدن روزگار. (اقرب الموارد).