معنی کلمه غزمینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غزمینی . [ غ َ ] (اِخ ) رجوع به زاهدی شود.