معنی کلمه ظفرةالعجوز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظفرةالعجوز. [ ظُ رَ تُل ْ ع َ ](ع اِ مرکب ) بار مغیلان . رجوع به ظفیرةالعجوز شود.