معنی کلمه ضبز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضبز. [ ض َ ب ِ ] (ع ص ) ذِئب ضَبِز؛ گرگ سخت نظر افروخته چشم . (منتهی الارب ).