معنی کلمه خانقلی محله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خانقلی محله . [ ق ُ م َ ح َل ْ ل َ ] (اِخ ) نام یکی از دهات جزء ساری است . (از سفرنامه ٔ مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص 122).