معنی کلمه کالفی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کالفی . [ ل ِ ] (ص نسبی ) منسوب است به کالف که دژ استواری است در کنار جیحون . (از انساب سمعانی ). رجوع به کالف شود.