معنی کلمه فرانسوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرانسوی . [ ف َ س َ ] (ص نسبی ، اِ) منسوب به کشور فرانسه . اهل فرانسه . رجوع به فرانسه شود.

زبان مردم فرانسه . رجوع به فرانسه شود.