معنی کلمه طریمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طریمة. [ طَرْ ی َ م َ ] (ع مص ) پلید شدن آب .

چغزلاوه برآمدن بر آب .

برگردیدن رنگ آب .

موافق شدن چیزی به چیزی . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).